COEGIS MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY

MILJÖPOLICY

Vi på Coegi är och ska vara en miljömedveten IT-partner och IT-leverantör, som bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

De lösningar och tjänster som vi erbjuder, uppfyller eller överträffar kunders och samhällets miljökrav. De utvecklas fortlöpande för minskad miljöbelastning och ökad kvalité. Coegi strävar efter att vara ett av branschens ledande företag inom miljöområdet.

• Att nyttja ny teknik för kommunikation med såväl kunder som leverantörer för att minska utsläpp. 

• Att motivera medarbetarna i miljöarbetet genom information, dialog och utförande, för att arbetet ständigt ska förbättras. 

• Att sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial. 

• Att hushålla med energianvändningen på ett ansvarsfullt sätt genom att b.la. driva våra datacenter med miljöcertifierad el.

• Att påverka våra leverantörer vid inköp att leverera produkter och lösningar som är mer miljöanpassade.

• Att påverka våra kunder vid försäljning att välja produkter och lösningar som är mer miljöanpassade.

• Att öka medvetenheten och kunskapen om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra i förebyggande syfte. Detta med fokus på energianvändning av våra produkter samt farliga ämnen i IT-utrustning.

KVALITETSPOLICY

På Coegi har vi en klar och tydlig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet, där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens. Detta skapar en hög leveranssäkerhet och ett starkt förtroende hos våra kunder och på marknaden. Vår målsättning är att skapa ett mervärde och ökat resultat för kunden.

• Coegi ska alltid leverera produkter och tjänster med rätt kvalité som motsvarar eller överträffar kunders förväntningar.

• Kvalité är alla medarbetares ansvar och ska prägla varje enhets hela verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens. Ansvarsfördelningen för kvalité är klar och tydlig.

• Kvalité ska genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans. Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer.

• Kvalité innebär att vi möter kundernas och samhällets krav, samt att vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.

• Vi mäter och följer kontinuerligt upp kundnöjdheten, för att säkerställa vårt arbete med ständiga förbättringar.