INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig inom ramen för den relation som vi har med dig. Du kan vara kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer och/eller samarbetspartners eller tillika underkonsult, arbetssökande och/eller student. Kort sagt, personer som vi interagerar med inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter för såsom ett led i vårdandet av vår relation. Exempel på personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn, kontaktuppgifter till dig såsom mobiltelefonnummer och e-postadress. Vi kan även komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som via Bolagsverket, SPAR, mm om det bedöms som behövligt för att upprätthålla god registervård.

Vi kan även komma att registrera personuppgifter när du interagerar digitalt med oss i samband med:

  • Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som vi erbjuder.
  • När du fyller i dit namn och e-postadress och/eller ditt mobiltelefonnummer på någon av våra webbplatser.
  • Om du kontaktar oss via e-post, våra webbplatser och social media.
  • Om du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev.
  • Ditt besök på våra webbplatser och/eller appar, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

HUR VI ANVÄNDER INSAMLAD INFORMATION

Vi behandlar dina personuppgifter efter det relevanta ändamålet och den relevanta relation du har eller kan tänkas få med oss, och detta varierar beroende på om du är kund, partner, arbetssökande, uppsatsskrivande, leverantör, företrädare för myndighet/kommun m.m.

Vi behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

-För att hantera samt vårda våra kund- eller leverantör- och/eller partnerrelationer med ditt företag (där du är anställd) eller dig som uppdragstagare, och fullgöra det som följer av gällande avtal, beställningar och förfrågningar, vilket inbegriper användande av digitalt affärsstöd såsom kundvårdssystem och leverantörsdatabaser.

-För att hantera och vårda vår relation med dig som enskild uppdragstagare eller arbetssökande i syfte att matcha intressenter mot uppdrag och positioner.

-För att hantera administration, fakturering, korrespondens mm med våra samarbetspartners och möjliggöra god service,, rätta felaktiga uppgifter och/eller skicka information som du har begärt, eller som vi bedömer kan vara av ditt intresse mot bakgrund av år relation.

-För att fullgöra och administrera våra åtaganden inom ramen för våra digitala tjänster (webbplatser, appar, databaser mm) som erbjuds av oss.

-För att utveckla och förbättra våra digitala tjänster, vilket kan inbegripa analys av användarbeteende och statistiska data på aggregerad nivå.

-För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, (observera att du kan tacka nej till denna marknadsföring).

-För att lagra och analysera uppgifter om användande av tjänst/er som kan ligga till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär, varvid i det senare även segmentering/profilering kan användas.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas sekretess och relevant nivå på organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder baserat på risk och känslighet.

OM COOKIES

När du använder våra webbplatser eller appar kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part..

INFORMATION SOM KAN LÄMNAS UT

Vi kan komma att lämna vidare dina personuppgifter till företag inom vår koncern inom ramen för det samarbete vi har inom företagsgruppen och som vi bedömer är av intresse och relevans för den affärsrelation vi har med din arbetsgivare eller dig. Vi kan vidare dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-relaterade tjänster och marknadsföringstjänster såvida annat inte informerats. Är du uppdrags– eller arbetssökande kan även uppgifter utlämnas till utomstående kund- eller partnerföretag som ett led i vårt arbete att hitta uppdrag för dig.

Vi samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att använda sig av EUs standardavtal.

RÄTTSLIG GRUND

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som använts samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter på basis av att det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, för våra berättigade intressen, samt i förekommande fall på basis av ditt samtycke. I de allra flesta fall sker vår behandling av personuppgifter som ett naturligt led i vårdandet av vår relation med din arbetsgivare/uppdragsgivare - eller med dig som individ - vilket då innebär att detta äger rum mot bakgrund av vårt berättigade intresse. För närmare information om rättslig grund för specifika ändamål, hänvisas du till respektive Coegibolag och/eller de villkor som gäller för den tjänst som du använder.

I vissa fall efterfrågas dock att du skall lämna ett samtycke till att vi får hantera dina personuppgifter för ett särskilt ändamål. Genom att du på vår webbplats eller i någon av våra digitala tjänster klickar på knappen ”Skicka”, eller på liknande vis lämnar ditt samtycke, samtycker du till att dina lämnade personuppgifter, såsom ditt namn, telefonnummer och e-postadress, får användas för det relevanta ändamålet som beskrivs i anslutning till ditt lämnade samtycke.

LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är aktiv och potentiell kund, leverantör (inklusive underkonsultpartner eller arbetssökande), eller samarbetspartner till oss. Har vår relation upphört och/eller det inte anses rimligt att den skall återaktiveras skall vi gallra dina uppgifter. Sådan genomgång sker periodvis och vanligen minst en gång om året. Såvida vi inte har särskilt påtalat det, eller inhämtat ditt specifika godkännande, gallras personuppgifter tillhörande personer som har varit inaktiva i sin relation med oss senast efter 3 års inaktivitet.

Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget, ditt och/eller vår samarbetspartners initiativ, att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken ”Ytterligare information”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till integritetsskyddsmyndigheten (f.d. datainspektionen). Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt och har rätt överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har även rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av ett Coegibolags berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att – där så finns - uppdatera dina kontoinställningar på ”Mina Sidor” (eller liknande), genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation, som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att därutöver kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från oss (för kontaktvägar se rubriken ”Ytterligare information”).

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

I händelse av att våra webbplatser innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

YTTERLIGARE INFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss och ställa frågor om vår hantering av dina personuppgifter på 031-762 55 30 eller personuppgift@coegi.se